DM/HT Study DAMUS Central | Home | About Us | Contact Us | FAQ
 
 User ID: Password:         
    DAMUS Central >> Home [DMHT]
     
 
ศูนย์ข้อมูลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

        DMHT-DAMUS คือเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เริ่มต้นด้วยข้อมูลจำนวน 60,000 ราย ที่ได้จากการสำรวจจาก 600 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรัง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของ โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งจะเน้นการบริการการป้องกันแบบทุติยภูมิที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชน สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการอ้างอิงและการวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป

        ปัจจุบัน กำลังทำการสำรวจอีกรอบ โดยในอีกไม่ช้า ข้อมูลในปริมาณที่เท่ากันนั้น จะพร้อมใช้ จากนั้น ข้อมูลดังกล่าว จะจัดเก็บรวบรวมโดยแต่ละโรงพยาบาล โดย DAMUS จะเป็นช่องทางในการแลเปลี่ยนเรีนรู้ พร้อมกับให้เครื่องมือ เพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่เก็บมานั้น ให้เต็มประสิทธิภาพ
 
     
        


     
 
  การรอบรมการใช้โปรแกรม DAMUS ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและผู้ที่สนใจ
 
MedResNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม DAMUS ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและผู้ที่สนใจ
  ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
     
 
                   
 

         
 
     
     
 
  การอบรมเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล โครงการ DM - HT ประจำปี 2555 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ภาคอีสาน
 
การอบรมเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล
โครงการ การประเมินผลการดูแลผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2
และความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2555
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ภาคอีสาน

 
 
 
     
     
 
  การอบรมเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล โครงการ DM - HT ประจำปี 2555 วันที่ 8-9 มีนาคม 2555 ณ ภาคกลาง
 
การอบรมเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล
โครงการ การประเมินผลการดูแลผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2
และความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2555
วันที่ 8-9 มีนาคม 2555 ณ ภาคกลาง

 • Click to enlarge IMG_0950.JPG
 • Click to enlarge IMG_1016.JPG
 • Click to enlarge IMG_1046.JPG
 • Click to enlarge IMG_1074.JPG
 • Click to enlarge IMG_1207.JPG
 • Click to enlarge IMG_1222.JPG
 •  
more picture ดูรูปเพิ่มเติม
 

 
     
     
 
  การอบรมเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล โครงการ DM - HT ประจำปี 2555 วันที่ 22-23 มีนาคม 2555 ณ ภาคเหนือ
 
การอบรมเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล
โครงการ การประเมินผลการดูแลผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2
และความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2555
วันที่ 22-23 มีนาคม 2555 ณ ภาคเหนือ

 

 • Click to enlarge IMG_1662.JPG
 • Click to enlarge IMG_1727.JPG
 • Click to enlarge IMG_1729.JPG
 • Click to enlarge IMG_1738.JPG
 • Click to enlarge IMG_1779.JPG
 • Click to enlarge IMG_1819.JPG
 •  
more picture ดูรูปเพิ่มเติม
 
 
     
     
 
  การอบรมเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล โครงการ DM - HT ประจำปี 2555 วันที่ 29-30 มีนาคม 2555 ณ ภาคใต้
 
การอบรมเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล
โครงการ การประเมินผลการดูแลผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2
และความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2555
วันที่ 29-30 มีนาคม 2555 ณ ภาคใต้

 

 • Click to enlarge IMG_2139.JPG
 • Click to enlarge IMG_2152.JPG
 • Click to enlarge IMG_2166.JPG
 • Click to enlarge IMG_2172.JPG
 • Click to enlarge IMG_2184.JPG
 • Click to enlarge IMG_2270.JPG
 •  
more picture ดูรูปเพิ่มเติม